Nabór na stanowisko pomocnicze Kierownik Przystani Jachtowej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Pucku

Poszukuje kandydatów na stanowisko pomocnicze

Kierownik Przystani Jachtowej w Pucku

 

https://bip.moksir.miastopuck.pl/dokumenty/menu/16

 

 1. Określenie stanowiska

Kierownik Przystani Jachtowej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Umowa na zastępstwo : od 20.09.2021 do 31.10.2021, z możliwością zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony

 1. Wymagania formalne dla kandydatów, w tym:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. minimum wykształcenie średnie,

 2. min. 3 letni staż pracy,

 3. obywatelstwo polskie,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. znajomość przepisów portowych

 9. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

 10. dyspozycyjność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) uprawnienia operatora sztaplarki

b) swoboda wypowiedzi,

c) zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, terminowość,

d) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,

e) umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego

f) prawo jazdy kat. ”B”, „E”

g) uprawnienia Sternika Motorowodnego

h) znajomość obsługi komputera

i) znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą portową

j) znajomość zagadnień związanych z jachtingiem i sportami wodnymi

k)mile widziane uprawnienia STCW

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie basenem Jachtowym i Rybackim

 2. Zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań

 3. Przygotowywanie regulaminu oraz cennika dla powierzonego obiektu

 4. Przygotowywanie projektów deklaracji postojowych

 5. Przygotowywanie zestawień dotyczących korzystania z portów zgodnie z cennikiem oraz obowiązującymi umowami oraz pobieranie opłat od użytkowników obiektu

 6. Prowadzenie rejestru wejść i wyjść jednostek z portów

 7. Przestrzeganie zasad obiegu dokumentów organizacyjnych i finansowo - księgowych MOKSIR

 8. Nadzorowanie pracy podległych pracowników w aspekcie utrzymania w gotowości eksploatacyjnej i technicznej powierzonego obiektu

 9. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy z uwzględnieniem upraszczania procedur załatwiania spraw

 10. Wnioskowanie w sprawach remontów, modernizacji sprzętu i obiektów przystani oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania

 11. Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń technicznych na terenie podległego obiektu

 12. Rozwiązywanie problemów technicznych podległego obiektu

 13. Współdziałanie z innymi komórkami w celu realizacji zadań

 14. Opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów

 15. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów, przestrzeganie zasad współżycia społecznego w kontaktach z pracownikami i interesantami

 16. Zgłaszanie zapotrzebowania w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych

 17. Sporządzanie harmonogramów pracy podległego personelu z uwzględnieniem przepisów o czasie pracy

 18. Właściwe organizowanie pracy obiektu, w tym dokonanie odpowiedniego podziału pracy oraz zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.

 19. Nadzór nad bieżącym rozliczeniem energii i zużycia wody na powierzonym obiekcie

 20. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Ośrodka

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) wymiar czasu pracy - pełen etat,

b) miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3c w Pucku,

przystań jachtowa ul. Lipowa 1 w Pucku

c) praca przy komputerze poniżej 4 godzin

d) przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2021

 

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

a) życiorys - curriculum vitae - własnoręcznie podpisany,

b) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie 3 letniego stażu pracy,

e) oświadczenie o następującej treści: „ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownik Przystani Jachtowej w miejskim Ośrodku Kultury, sportu i Rekreacji w Pucku”

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

h) oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

j) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

 

 

 

 

V. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko - Kierownik Przystani Jachtowej” w Sekretariacie Moksir przy ul. Lipowej 3c, 84-100 Puck, w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 13.09.2021 r. do godziny 15:00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Moksir. Oferty złożone po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela: Janusz Klimczuk - Dyrektor Moksir nr tel.: 609-005-204

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 69 666 1111