REGULAMIN  BOISKA  PLAŻOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA  KULTURY SPORTU I REKREACJI

 

1. Administratorem boiska jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku ul.Lipowa 3 C

2. Boisko czynne jest w okresie maj – wrzesień w godz. 10.00 – 20.00

3. W okresie wakacji obowiązywać może inny harmonogram otwarcia.

4. Boiska służą wyłącznie do gry w piłkę siatkową plażową.

5. Korzystanie z boisk następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora, który w uzasadnionych przypadkach może ten harmonogram zmienić.

6. Korzystanie z boisk jest odpłatne  25zł/h jedno boisko

7. Mieszkańcy Pucka mogą korzystać z boisk bezpłatnie. 

8. Opłaty należy uiścić  w Przystani Jachtowej w Pucku

9. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji.

10. Rezerwacji dokonuje się osobiście w Przystani Jachtowej w Pucku

lub telefonicznie 586732046

11. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych administrator może czasowo wyłączyć boiska z użytkowania

12. Na terenie boisk wszystkich obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

13. Po zakończeniu zajęć użytkownicy mają obowiązek zagrabić boiska.

14. Osoby niepełnoletnie korzystają z boisk w obecności  opiekuna, który ponosi za nich pełną odpowiedzialność.

15. Na terenie boisk obowiązuje zakaz:

- wnoszenia materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, szklanych opakowań, oraz innych niebezpiecznych przedmiotów

- niszczenia urządzeń za które odpowiada użytkownik, na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających

- zakłócania porządku, przeszkadzaniu w grze lub zajęciach

-wprowadzania zwierząt

- wjeżdżanie pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej (nie dotyczy rowerów)

- zaśmiecania obiektu

- korzystania z boisk i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przebywania na terenie boisk po ich zamknięciu.

16. Za bezpieczeństwo osób korzystających z boisk odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba ta zobowiązana jest każdorazowo do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy powiadomić administratora boisk.

17. Użytkownicy boisk powinni stosować się do poleceń regulaminu i pracownika MOKSiR

18. Naruszenie regulaminu korzystania z boisk skutkuje usunięciem z obiektu i zakazem korzystania z niego.

19. MOKSiR w Pucku nie odpowiada za rzeczy skradzione oraz wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.

20. Obiekt jest monitorowany. 

 

TELEFONY

Pogotowie 999 

Straż Pożarna 998   

Policja 997

 

Boisko czynne jest w okresie maj – wrzesień w godz. 10:00 – 20:00

Cena za korzystanie – 10 zł/h jedno boisko

Mieszkańcy Pucka mogą korzystać z boisk bezpłatnie

 

REZERWACJE:

 Kontakt : 69 666 1111