Lato w mieście 2017

Zajęcia otwarte w MOKSiR Puck

Zapraszamy !

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA/ DZIECI Z MIASTA PUCK

W WIEKU OD 7 DO 15 LAT

NA ZAJĘCIA OTWARTE W MOKSIR PUCK

w dniach od 10.07. - 11.08.2017r.

(OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)

w godzinach 9:00 - 14:00

Imię i nazwisko dziecka/dzieci...................................................................................

Data urodzenia………………………………………………………………………….......

Imiona rodziców / opiekunów prawnych ………………………………………….......

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….....

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach otwartych w MOKSiR Puck

od poniedziałku do piątku w w/w okresie w godzinach od 9.00 do 14.00.

……………………………………............……..

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

* Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do

i z MOKSiRu w podanym okresie. Jednocześnie zobowiązuję się do punktualnego odbierania go po

zakończonych zajęciach.

……………………….........……………………………

Podpis rodzica /opiekuna prawnego

*UPOWAŻNIENIE

Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielne opuszczenie przez moje dziecko

MOKSiRu po zakończonych zajęciach.

…………………………………………............…

Podpis rodzica/ opiekun prawneg

* Zgoda na publikację wizerunku dziecka.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 90

poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka

zarejestrowany podczas pobytu mojego dziecka w MOKSiR Puck. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w okresie

od 10.07. do 11.08.2017r.

……………………………………………

Podpis rodzica/ opiekun prawnego

O Nas

Atrakcyjność pobytu podnoszą walory turystyczno - krajoznawcze, specyficzny mikroklimat, zabytki związane z historią ziemi puckiej i jej bogatymi tradycjami morskimi oraz liczne imprezy prezentujące kulturę kaszubską.

Godziny Otwarcia

pn-pt- : 6:00 - 21:30
so, ni : 9:00 - 21:30

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 46